การพัฒนาพฤติกรรมการสื่อสารของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ การจัดกิจกรรมละครเกี่ยวกับตำนานของจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้แต่ง

ประภากร ปาริฉัตรมงคล

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการสื่อสารของเด็กปฐมวัยก่อนและระหว่างได้รับการจัดกิจกรรมละครเกี่ยวกับตำนานของจังหวัดร้อยเอ็ด และศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการสื่อสารของเด็กปฐมวัยช่วงเวลาระหว่างการจัดกิจกรรมละครเกี่ยวกับตำนานของจังหวัดร้อยเอ็ด ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 อายุ 5 - 6 ปี ภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ของโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 30 คน การทดลองใช้แบบแผนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง ระยะเวลาในการทดลอง 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 30 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมละครเกี่ยวกับตำนานของจังหวัดร้อยเอ็ด และแบบสังเกตพฤติกรรมการสื่อสารของเด็กปฐมวัย มีค่าความเชื่อมั่น .80 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมละครเกี่ยวกับตำนานของจังหวัดร้อยเอ็ดมีการพัฒนาพฤติกรรมการสื่อสารสูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมละครเกี่ยวกับตำนานของจังหวัดร้อยเอ็ด และพฤติกรรมการสื่อสารเด็กปฐมวัยช่วงเวลาระหว่างการจัดกิจกรรมละครเกี่ยวกับตำนานของจังหวัดร้อยเอ็ดมีแนวโน้มสูงขึ้น

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • การพัฒนาพฤติกรรมการสื่อสารของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ การจัดกิจกรรมละครเกี่ยวกับตำนานของจังหวัดร้อยเอ็ด